Všeobecné obchodní podmínky

I.        Smluvní strany

1.     Webovizitky.cz, zastoupené Ing. Zbyňkem Bartošíkem se sídlem Anenská 270, 742 42, Šenov u Nového Jičína, IČ: 87951282, DIČ: CZ8208035253 a Bc. Markem Koziełem se sídlem Na Pustkách 1961, 735 41, Petřvald, IČ: 87832224, DIČ: CZ8308195192 (dále jen "poskytovatel").

2.     Osoba (fyzická či právnická), která si objednala služby u poskytovatele, a která nebyla zbavena odpovědnosti k právním úkonům (dále jen "uživatel").

II.        Předmět smlouvy

1.     Předmětem smlouvy je ustanovení vztahů pro poskytování on-line služeb v síti Internet (dále jen "služeb") mezi poskytovatelem a uživatelem. Poskytovatel za tímto účelem vydává podle §273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP").

III.        Podmínky poskytování služeb

1.     Poskytovatel na základě objednaných služeb zajistí uživateli nepřetržitý provoz serveru, zajistí možnost umístění webové prezentace, a to v nejkratší možné době od přijetí platby od uživatele, za předpokladu, že tomu nebrání okolnosti způsobené třetími stranami.

2.     Poskytovatel na základě objednaných služeb zajistí provoz (registraci, prodloužení, přeregistraci atp.) a technickou správu domén 2. a nižšího řádu, a to v nejkratší možné době od přijetí platby od uživatele. Poskytovatel není odpovědný za zmaření registrace, přeregistrace či prodloužení doménového jména v době čekání na připsání úhrady od uživatele, v průběhu procesu registrace nebo prodloužení domény, nebo pokud ke zmaření přispěly jiné okolnosti způsobené třetími stranami.

3.     Objednáním doménového jména (registrace, prodloužení, přeregistrace atp.) uživatel souhlasí s podmínkami správce daného TLD (Top Level Domain). Poskytovatel nenese odpovědnost za případné spory vzniklé užíváním doménového jména v rozporu s těmito podmínkami. Podmínky provozu domén v ccTLD.cz dále upravuje odst. 4 tohoto článku. Podmínky provozu domén v ccTLD.eu dále upravuje odst. 5 tohoto článku.

4.     Je-li součástí objednávky doména v ccTLD.cz (registrace, prodloužení, přeregistrace atp.), pak poskytovatel ve vztahu k uživateli vystupuje také jako Registrátor domén v ccTLD.cz (dále jen "registrátor"). Vztah mezi uživatelem a registrátorem se řídí následujícími body:

a.     poruší-li registrátor závažným způsobem části VOP týkající se provozu domény, je uživatel oprávněn smlouvu vypovědět,

b.    uživatel je oprávněn kdykoliv v průběhu správy domény změnit registrátora (tzn. převést doménu pod jiného správce),

c.     uživatel je povinen seznámit se s Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD.cz (dále jen "pravidla") a Pravidly alternativního řešení sporů (dále jen "pravidla řešení sporů"). Aktuální verze pravidel a pravidel řešení sporů je uvedena na adrese sdružení CZ.NIC (www.nic.cz). Za platný souhlas s pravidly se považuje:

·         podání objednávky doménového jména, popřípadě služeb, které jsou s objednávkou doménového jména spojeny,

·         zaplacení objednávky doménového jména (registrace, prodloužení, přeregistrace atp.), popřípadě služeb, které jsou s objednávkou doménového jména spojeny,

·         zahájení užívání doménového jména uživatelem, i

·         jakýkoliv další úkon uživatele vůči registrátorovi, týká-li se změny záznamů o doménovém jméně vedeném v centrálním registru domén.

d.    Souhlas s pravidly řešení sporů je definován v dokumentu "Pravidla alternativního řešení sporů sdružení CZ.NIC". Uživatel je povinen souhlas s pravidly řešení sporů udělit dle platného ustanovení daného dokumentu a to i opakovaně, dojde-li ke změně pravidel řešení sporů.

e.     objedná-li uživatel registraci nebo prodloužení doménového jména na jiného vlastníka než sebe, je povinen zajistit souhlas skutečného vlastníka (telegraficky či elektronicky) s VOP, pravidly a pravidly řešení sporů, viz. odst. 4., bod c) tohoto článku. Registrátor je oprávněn si tento souhlas i dodatečně od uživatele vyžádat a ten je povinen jej na výzvu registrátora bezodkladně doložit,

f.     uživatel uděluje souhlas registrátorovi se zpřístupněním údajů sloužících pro registraci domény sdružení CZ.NIC, jakožto i ve veřejné dostupné databázi centrálního registru domén (WHOIS databázi).

5.     Je-li součástí objednávky doména v ccTLD.eu (registrace, prodloužení, přeregistrace atp.), pak poskytovatel ve vztahu k uživateli vystupuje také jako Registrátor domén v ccTLD.eu (dále jen "registrátor"). Vztah mezi uživatelem a registrátorem se řídí následujícími body:

a.     uživatel souhlasí, že splňuje požadavky čl. 3 Nařízení č. 874/2004, a že podle svého vědomí je žádost o registraci doménového jména učiněna v dobré víře a neporušuje žádná práva třetí strany, jak je stanoveno ve čl. 3 Nařízení č. 874/2004. Na požádání je uživatel povinen neprodleně registrátorovi poskytnout dokumenty, které prokazují, že uživatel naplňuje podmínky čl. 3 Nařízení č. 874/2004,

b.    uživatel je oprávněn kdykoliv v průběhu správy domény změnit registrátora (tzn. převést doménu pod jiného správce),

c.     uživatel je povinen seznámit se s Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD.eu (dále jen "pravidla"). Aktuální verze pravidel je uvedena na adrese sdružení EURid (www.eurid.ce). Za platný souhlas s pravidly se považuje:

·         podání objednávky doménového jména, popřípadě služeb, které jsou s objednávkou doménového jména spojeny,

·         zaplacení objednávky doménového jména (registrace, prodloužení, přeregistrace atp.), popřípadě služeb, které jsou s objednávkou doménového jména spojeny,

·         zahájení užívání doménového jména uživatelem, i

·         jakýkoliv další úkon uživatele vůči registrátorovi, týká-li se změny záznamů o doménovém jméně vedeném v centrálním registru domén.

d.    uživatel souhlasí, že splňuje všechny požadavky stanovené v Pravidlech, mimo jiné také požadavky Nařízení EU č. 733/2002 a Nařízení ES č. 874/2004, která stanovují všeobecné podmínky způsobilosti pro doménová jména. Nesplnění těchto požadavků může mít za následek ukončení registrace domény s okamžitou platností,

e.     objedná-li uživatel registraci nebo prodloužení doménového jména na jiného vlastníka než sebe, je povinen zajistit souhlas skutečného vlastníka (telegraficky či elektronicky) s VOP a Pravidly, viz. odst. 5., bod c) tohoto článku. Registrátor je oprávněn si tento souhlas i dodatečně od uživatele vyžádat a ten je povinen jej na výzvu registrátora bezodkladně doložit,

f.     uživatel uděluje souhlas registrátorovi se zpřístupněním údajů sloužících pro registraci domény sdružení EURid, jakožto i ve veřejně dostupné databázi centrálního registru domén (WHOIS databázi).

6.     Uživatel je odpovědný za objednávky učiněné u poskytovatele, a to jakoukoli formou. Uživatel potvrzuje, že údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé, a že nezatajil žádnou skutečnost, která by bránila uzavření smlouvy. Uživatel má povinnost udržovat kontaktní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu aktuální. Poskytovatel si může vyžádat dodatečné informace pro zjištění a ověření totožnosti uživatele, jakož i jeho způsobilosti k právním úkonům.

7.     Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatele nepostoupí třetím stranám, s výjimkou subjektů zajišťujících pro poskytovatele registrace doménových jmen, provozovatele WHOIS databází (viz také odst. 4, bod e) a odst. 5, bod f) tohoto článku) a orgánů činných v trestním řízení. Poskytovatel neodpovídá za chyby způsobené uvedením mylných a/nebo nepravdivých údajů uživatelem.

8.     Uživatel objednáním služeb stvrzuje, že se seznámil s VOP poskytovatele, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

9.     Uživatel je obeznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou výhradně pro jeho potřebu a nesmí poskytování služeb postoupit třetím stranám bez výslovného souhlasu poskytovatele.

10.  Uživatel je odpovědný za škodu, kterou svým neoprávněným, ať úmyslným či neúmyslným, užíváním služeb způsobí poskytovateli nebo třetím stranám.

11.  Poskytovatel zajistí uživateli technickou podporu (v závislosti na zvoleném tarifu) a zajistí kontrolu nad svými technickými prostředky.

12.  Uživatel se zavazuje, že data ukládaná na serveru nebudou v rozporu s českým právním řádem. Uživatel je sám odpovědný za data, která byla uložena na serveru pod uživatelským účtem po dobu trvání poskytování služeb. Poskytovatel je oprávněný bez vědomí uživatele odstranit nebo znepřístupnit soubory, jejichž obsah je v rozporu s platnými zákony.

13.  Za nefunkčnost služeb, které uživatel zaviní svým neodborným jednáním, poskytovatel nenese odpovědnost.

14.  V průběhu poskytování služeb může docházet k výpadkům, omezením či snížení kvality služeb. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nefunkčností serveru, porušením či ztrátou dat nebo za škody způsobené třetími stranami. Je však povinen tyto skutečnosti eliminovat na minimum jemu dostupnými prostředky.

15.  Zjistí-li uživatel v průběhu užívání služeb bezpečnostní či technickou závadu, je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli prostřednictvím webového formuláře www.webovizitky.cz.

16.  Poskytovatel má právo na plánovanou odstávku serverů za účelem údržby, upgrade software nebo hardware, a to v maximální výši 90 minut měsíčně. Poskytovatel bude dle okolností tyto odstávky provádět v době snížené zátěže serverů (noční hodiny, dny pracovního klidu). Nevyčerpaná doba plánovaných odstávek se sčítá zejména pro účely provedení rozsáhlejších úkonů. Plánovanou odstávku je poskytovatel povinen ohlásit 24h předem a to na místech k tomu určených.

17.  Uživatel má za povinnost chránit přidělené přístupové údaje k poskytnutým službám před zneužitím třetími stranami. Za zneužití údajů třetími stranami způsobené nedbalostí či ztrátou uživatelem nenese poskytovatel odpovědnost.

18.  Uživatelský účet pro přístup k administraci služeb na portálu www.webovizitky.cz (dále jen "účet správce") disponuje absolutním oprávněním pro správu všech služeb přidružených k tomuto účtu. V případě zapomenutého hesla k účtu správce provede poskytovatel reset hesla a nové náhodně vygenerované heslo poskytne uživateli výhradně některým z následujících způsobů:

a.     zasláním nového hesla na e-mailovou adresu fakturačního kontaktu (případně na "e-mail pro přístupové údaje") na základě žádosti o reset hesla na portálu www.webovizitky.cz,

b.    zasláním nového hesla pozemní poštou na adresu fakturačního kontaktu,

c.     oproti platnému průkazu totožnosti v místě provozovny poskytovatele.

19.  Poskytovatel je oprávněn učinit změnu přístupových údajů bez souhlasu uživatele, a to v případě naléhavého zásahu nebo vyžadují-li to okolnosti pro bezproblémové poskytování služeb.

20.  Uživatel bere na vědomí, že e-mailové zprávy zaslané poskytovatelem na kontaktní adresu uživatele jsou považovány za doručené okamžikem jejich odeslání.

21.  Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny parametrů poskytovaných služeb a jejich cen. Současně je povinen změnu uvést na svých internetových stránkách.

22.  Práva a povinnosti vyplývající z VOP automaticky přechází na právní nástupce smluvních stran. Převod práv a povinností uživatele na třetí osobu je platný pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

IV.        Provozní podmínky

1.     Poskytovatel na základě objednaných služeb zajistí uživateli přístup k diskovému prostoru pro umístění webových prezentací (FTP), e-mailovým schránkám a databázím.

2.     Špatně napsané nebo nefunkční skripty/soubory, které nadměrně zatěžují server a jeho systémové prostředky, mohou být bez předchozího upozornění odstaveny/vymazány.

3.     Překračuje-li uživatel opakovaně maximální měsíční přenos dat specifikovaný tarifem (dále jen "traffic"), bude mu automaticky tarif změněn na vyšší a rozdíl v ceně vyúčtován. Uživateli, který zneužívá neomezený traffic pro cílené zatěžování serveru nebo konektivity poskytovatele nebo nadměrně zatěžuje systémové prostředky poskytovatele na úkor jiných uživatelů, může být velikost měsíčního přenosu dat omezena.

4.     Uživatel bere na vědomí, že webová prezentace, kterou provozuje na serverech poskytovatele, je svým zaměřením určena především pro přenos dat do sítě NIX nebo CBIX. Uživateli, u jehož webové prezentace přenos dat mimo ČR (dále jen transit) výrazně převyšuje traffic v rámci ČR nebo několikanásobně překračuje průměrný transit běžný u poskytovaných služeb dle tarifu, může být poplatek za měsíční transit poskytovatelem zpětně vyúčtován. Pokud uživatel předpokládá větší míru trafficu nebo transitu, je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli, který uživateli navrhne odpovídající individuální podmínky pro poskytování on-line služeb.

5.     Veškeré pokusy o cílené poškození nebo vyřazení z provozu služeb provozovaných poskytovatelem, či jiných periferií mající vliv na chod služeb poskytovatele, je přísně zakázáno. Při jakémkoliv náznaku o tuto činnost ze strany uživatele má poskytovatel právo okamžitě ukončit poskytování služeb uživateli bez jakékoliv náhrady.

6.     Garantovaná dostupnost služeb se nevztahuje na plánované odstávky dle čl. III. odst. 16. Měření dostupnosti provádí poskytovatel, rozhodující je však nezávislá statistika měření dostupnosti prováděná provozovatelem telehousingových služeb. V případě nedodržení garantované měsíční dostupnosti, má uživatel nárok na prodloužení služeb o další měsíc zdarma. Poskytovatel je povinen výpadky klientských serverů zveřejňovat na svých internetových stránkách.

7.     Na serverech poskytovatele je výslovně zakázáno:

a.     ukládat, nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s Českým právním řádem a platnými mezinárodními úmluvami nebo hanobí dobré jméno poskytovatele,

b.    provozovat game servery, warez servery, chat servery, download servery, stream servery, file servery, banner servery, servery nabízející nelegální software a servery nadměrně vytěžující databázový server,

c.     hromadné rozesílání e-mailových zpráv,

d.    provozovat servery s eroticky laděnou tématikou (vyjma tomuto účelu určeným tarifům),

e.     provozovat servery, které i jen z části zasahují do výše zmíněných bodů (posouzení je výhradně na poskytovateli).

8.     Poskytovatel má právo bez předchozího upozornění znepřístupnit nebo odstranit ze serverů data, která kterýmkoliv způsobem porušují body odstavce 7. tohoto článku. Zároveň poskytovatel může uživateli, který takto vědomě porušil smluvní podmínky, bez náhrady vypovědět smlouvu.

9.     Poskytovatel není odpovědný za případný ušlý zisk a vzniklé škody v důsledku užívání poskytovaných služeb. V případě vzniku škodní události má smluvní strana nárok na náhradu v míře skutečně prokázané škody. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše úhrady veškeré škody způsobené ze strany poskytovatele uživateli činí pětinásobek výše měsíční úhrady za objednanou službu.

10.  Pokud dojde ze strany uživatele ke změně DNS u domény na jiné než poskytovatele, není poskytovatel povinen poskytovat uživateli i nadále své služby.

11.  Poskytovatel se zavazuje vykonat všechny dostupné náležitosti, které povedou k minimalizaci výpadků a obnovení funkčnosti serverů v případě výpadku.

12.  Je zakázáno nasměrovat/přesměrovat doménu uživatele na servery poskytovatele, pokud pro tuto doménu není zřízen řádný tarif u poskytovatele nebo pokud k tomuto úkonu nebyl dán výslovný souhlas ze strany poskytovatele.

V.        Platební podmínky

1.     Uživatel je povinen uhradit veškeré poplatky za služby poskytnuté poskytovatelem.

2.     Uživatel se zavazuje provádět platbu poskytovateli pod přiděleným variabilním symbolem. Veškeré poplatky související s uskutečněním platby jsou hrazeny ze strany uživatele (např. poplatky za uskutečnění zahraniční platby atp.).

3.     Poskytovatel vrací bankovní platby (snížené o bankovní poplatky) z důvodu:

a.     odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst 10.,

b.    chybného zaslání úhrady ze strany uživatele, převyšuje-li částka k vrácení 100 Kč, v opačném případě bude částka použita na pokrytí administrativních nákladů souvisejících s chybně provedenou platnou.

4.     Poskytovatel se zavazuje po přijetí peněžních prostředků na účet vystavit uživateli fakturu za poskytnuté služby.

5.     Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli zaplacené služby, a to v co nejkratším možném čase, nebrání-li tomu okolnosti způsobené třetími stranami.

6.     Veškeré ceny jsou cenami konečnými (není-li uvedeno jinak). Úhrada za poskytování služeb bude uživateli fakturována ve výši stanovené platnými právními předpisy.

7.     Vyplývá-li ze zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty uživateli nárok na účtování nulové DPH za služby (týká se pouze subjektů mimo ČR), je uživatel povinen na tuto skutečnost poskytovatele upozornit a současně s tím doložit příslušná osvědčení. Následně bude uživateli u objednávky nastavena nulová sazba DPH.

8.     Plátce z členského státu Evropské unie má možnost provést úhradu na bankovní účet poskytovatele v měně EUR. Platný seznam bankovních účtů poskytovatel uvádí na příslušné faktuře a na internetových stránkách www.webovizitky.cz. Kurz přepočtu na EUR na vydané faktuře se stanovuje dle devizového kurzu ČSOB (Československá obchodní banka, a.s.) platným ke dni vystavení faktury.

9.     Poskytovatel bude vystavovat faktury prostřednictvím elektronického systému ve formátu PDF. Výtisk této faktury je dle §26 odst. 4 novele zákona 235/2004 Sb. považován za plnohodnotný originál daňového dokladu. Na žádost uživatele zašle poskytovatel fakturu pozemní poštou na adresu fakturačního kontaktu. Manipulační poplatky se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele. Veškeré poskytovatelem vystavené daňové doklady budou klientovi dostupné také v administraci služeb na portálu www.webovizitky.cz po dobu trvání jeho uživatelského účtu.

10.  Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do převzetí nebo doručení faktury za provedené služby před uhrazením částky za objednané služby. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného odstoupení Dlužníka Poskytovateli na elektronickou adresu poskytovatele, nebo poštou. V případě odstoupení od smlouvy nejpozději do převzetí nebo doručení faktury za provedené služby před uhrazením částky za objednané služby, je uživatel povinen uhradit Poskytovateli storno poplatek za dosud provedené služby, který činní 2.000 Kč bez DPH.

VI.        Závěrečná ustanovení

1.     Není-li dohodnuto jinak, je smlouva uzavřena na dobu odpovídající fakturačnímu období zvoleného uživatelem (standardně jeden rok). V případě zpoždění úhrady delší než 14 dnů při prodloužení smlouvy o další období, je poskytovatel oprávněn uživateli odepřít poskytované služby do doby, než dlužnou částku uhradí. Za rozhodné se považuje datum připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele, případně datum přijetí hotovosti.

2.     Porušení smlouvy ze strany uživatele může mít za následek okamžité ukončení služeb, přičemž uživatel nemá nárok na vrácení poměrné částky.

3.     Uživatel souhlasí se zpracováním údajů vedených při registraci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

4.     Uživatel souhlasí se zasíláním informačních e-mailů od poskytovatele, tento souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv písemně odvolat.

5.     Ostatní ustanovení a právní vztahy z nich vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem České republiky v platném znění.

6.     Rozhodným jazykem VOP mezi poskytovatelem a uživatelem je český jazyk. Jsou-li VOP nebo jakýkoliv dokument vyhotoven ve více jazykových verzích, platí česká jazyková verze. Překlady do jiných jazyků jsou pouze informativní.

Tyto VOP nabývají platnosti dne 1.11.2019.

GDPR ( General Data Protection Regulation )

Za účelem poskytování co nejlepších služeb vedeme elektronickou databázi, která obsahuje osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, korespondenční adresu, doménu, datum narození, email, telefon, IČO, DIČ. Tuto databázi vedeme pouze interně, je uložena v elektronické formě, jak ve firemním počítači, tak i na internetu, ( lokální disky počítačů, emailový klient, fakturační aplikace ), přístup má jenom odpovědný personál a údaje z databáze zásadně neposkytujeme třetím stranám. Klient má směrem k této databázi veškerá práva dle příslušných předpisů, které se řídí nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).